வேதங்களை நம்புதல்

 

முந்தைய வேதங்கள்

 

வேதங்கள் எத்தனை?

 

வேதங்கள் நான்கு மட்டும் அல்ல. எல்லா நபிமார்களுக்கும் வேதங்கள் – 2:136, 2:213, 3:81, 3:84, 3:184, 7:35, 14:4, 19:12, 35:25, 57:25,25, 87:18

 

ஸுஹுப் என்பதும் கிதாப் என்பதும் ஒன்று தான் – 20:133, 53:36, 80:13, 87:18, 87:19, 98:2

 

முன்னர் அருளப்பட்ட வேதங்கள் அருளப்பட்ட வடிவில் பாதுகாக்கப்படவில்லை – 2:75, 2:79, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41, 6:91

 

வேதங்களை வியாபாரமாக்குதல்

 

வேதங்களை வியாபாரமாக்கக் கூடாது – 2:41, 2:174, 3:187, 3:199, 5:44, 9:9

 

வேதங்களை மறைக்கக் கூடாது – 2:146, 2:159, 2:174, 3:187

 

வேதங்களை நிராகரித்தல்

 

வேதங்களுக்கு முரண்படக் கூடாது – 2:176, 3:105, 11:110, 41:45

 

வேதங்களைக் கேலி செய்யக் கூடாது – 2:231, 4:140, 9:65, 18:56, 18:106, 30:10, 45:9, 45:35

 

வேதங்களை மறுப்பது கடும் குற்றம் – 3:4, 3:19, 4:136, 5:10, 5:86, 6:49, 6:89, 6:157, 7:9, 7:36, 7:40, 7:177, 7:182, 10:17, 10:95, 21:50, 23:66, 23:105, 25:30, 30:10, 31:7, 39:59, 40:70, 45:8, 45:31, 47:9, 62:5, 68:44

 

பெருமையடிப்பவர்களுக்கு வேதங்கள் விளங்காது – 7:146

 

தவ்ராத்

 

தவ்ராத், மூஸா நபிக்கும், ஏராளமான நபிமார்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட வேதம் – 3:48, 5:44, 5:110

 

இஞ்சீல்

 

ஈஸா நபிக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் இஞ்சீல் – 3:48, 3:50, 5:46, 5:110

 

ஸபூர்

 

தாவூது நபிக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் ஸபூர் – 4:163, 17:55, 21:105

 

திருக்குர்ஆன் இறை வேதம் என்பதற்கான சான்றுகள்

 

பக்கம் 16-ல் ‘இது இறைவேதம்’ என்ற தலைப்பில் விபரம் காண்க!

 

எப்போது அருளப்பட்டது?

 

ரமளானில் அருளப்பட்டது – 2:185

 

லைலத்துல் கத்ரில் அருளப்பட்டது – 44:3, 97:1-3

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *