மறுமையில் வக்கீல் இல்லை

 

மறுமையில் வக்கீல் இல்லை – 11:105, 16:111, 23:108, 36:65, 78:38

 

மதிப்பீடு செய்தல் – மீஸான்

 

மறுமையில் மதிப்பீடு செய்தல் – 7:8,9, 18:105, 21:47, 23:102, 23:103, 101:6, 101:8

 

எவரும் எவரது சுமையையும் சுமக்க மாட்டார்

 

தமது சுமையைச் சுமந்தாக வேண்டும் – 2:134, 2:141, 2:286, 4:111, 6:31, 24:11

 

பிறரை வழிகெடுத்தால் அந்தச் சுமையையும் சுமக்க வேண்டும் – 16:25

 

ஒருவர் சுமையை மற்றவர் சுமக்க மாட்டார் – 2:134, 2:141, 2:281, 2:286, 3:25, 3:161, 4:111, 6:31, 6:164, 7:39, 7:96, 9:82, 9:95, 10:8, 10:52, 17:15, 35:18, 39:7, 39:24, 39:48, 39:51, 40:17, 45:22, 52:21, 53:38, 74:38

 

மண்ணறை வாழ்வு

 

மண்ணறை வாழ்வு – 6:93, 36:51, 40:46

 

நன்மைக்குப் பத்து, தீமைக்கு ஒன்று

 

நன்மைக்குப் பத்து, தீமைக்கு ஒன்று – 2:272, 2:281, 3:25, 3:57, 3:161, 3:182, 4:40, 4:49, 4:124, 6:120, 6:160, 7:147, 8:60, 10:47, 10:54, 16:111, 17:71, 18:49, 21:47

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *