நல்ல பண்புகள்

 

பொறுமையின் மூலம் உதவி தேடுதல் – 2:45, 2:153

 

சோதனைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வது – 2:155, 3:142, 3:186, 12:18, 12:83, 31:17, 47:31

 

வறுமை மற்றும் நோயைச் சகித்துக் கொள்வது – 2:155, 2:177

 

பொறுமையை அல்லாஹ்விடம் வேண்டுதல் – 2:250, 7:126

 

பொறுமையாளர்களுடன் அல்லாஹ் இருக்கிறான் – 2:153, 2:249, 8:46, 8:66

 

பிறர் தரும் தொல்லைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வது – 3:186, 6:34, 14:12, 20:130, 38:17, 41:35, 42:43, 50:39, 73:10

 

இறை உதவி வரும் வரை பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தல் – 7:87, 7:128, 10:109, 11:49, 14:12, 30:60, 40:55, 40:77, 46:35, 52:48, 68:48, 70:51, 76:24

 

பொறுமைக்கு உலகில் கிடைக்கும் பரிசு – 3:120, 3:125, 7:137, 32:24

 

பொறுமைக்கு மறுமையில் கிடைக்கும் பரிசு – 2:146, 2:156, 3:186, 3:200, 11:11, 11:115, 12:90, 13:22, 13:24, 16:42, 16:96, 16:110, 16:126, 23:111, 25:75, 28:54, 29:59, 33:35, 39:10, 76:12

 

வணக்கங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படும் சிரமங்களைச் சகித்துக் கொள்வது – 19:65, 20:132

 

இறைவனுக்காகவே பொறுமையை மேற்கொள்வது – 74:7

 

பொறுமையை மற்றவர்களுக்கும் வலியுறுத்துதல் – 90:17, 103:3

 

பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கும் முறை – 2:156,157

 

பழி தீர்ப்பதை விட பொறுமை நல்லது – 16:126,127

 

பெருந்தன்மையாக அலட்சியம் செய்தல் – 2:109, 4:63, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 24:22, 42:40, 43:89, 64:14

 

மக்களிடையே நல்லிணக்கம் – 2:182, 2:220, 2:224, 4:35, 4:114, 4:128, 4:129, 8:1, 42:40, 49:9, 49:10

 

உறவினருடன் இணக்கம் – 4:1, 8:75, 13:21, 13:25, 33:6, 2:215

 

உள்ளதைக் கொண்டு திருப்தியடைதல் – 2:273, 9:59, 20:131

 

தனக்கு விரும்புவதைப் பிறருக்கும் விரும்புதல் – 2:267, 3:92

 

நளினமாக நடத்தல் – 2:263, 3:159, 4:8, 17:28, 20:44, 25:63

 

பிறருக்காகப் பரிந்துரைத்தல் – 4:85

 

விமர்சனங்களுக்கு கலங்கலாகாது

 

விமர்சனங்களுக்கு கலங்கலாகாது – 2:214, 3:120, 3:140, 3:146, 3:186, 4:46, 5:54, 33:19, 60:2

 

சமாதானத்தை ஏற்றல்

 

சமாதானத்தை ஏற்றல் – 4:90, 4:94, 8:61

 

தம்மை விட பிறரைக் கவனித்தல்

 

தம்மை விட பிறரைக் கவனித்தல் – 59:9

 

பணிவு

 

பணிவு – 15:88, 17:37, 25:63, 26:215, 31:18, 31:19

 

வெட்கம்

 

வெட்கம் – 28:25, 33:53

 

உண்மை பேசுதல்

 

உண்மை பேசுதல் – 9:119,

 

உண்மைக்கு பரிசு – 3:17, 5:119, 33:23,24, 33:35, 39:33

 

உண்மை பேசுதல் நபிமார்கள் பண்பு – 19:50, 19:54, 36:52

 

உண்மை பேசுதல் பற்றி விசாரணை – 33:8

 

சுயமரியாதை

 

சுயமரியாதை – 2:273, 4:6

 

மன்னித்தல்

 

மன்னித்தல் – 2:109, 3:134, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 23:96, 24:22, 41:34, 42:37, 42:40, 42:43, 43:89, 64:14

 

விருந்தோம்பல்

 

விருந்தோம்பல் – 11:69, 18:77, 33:53, 51:26,27

 

கூச்சலைத் தவிர்த்தல்

 

கூச்சலைத் தவிர்த்தல் – 31:19, 49:3

 

தீய பேச்சைத் தவிர்த்தல்

 

தீய பேச்சைத் தவிர்த்தல் – 4:148, 14:24, 14:26, 17:53, 22:24, 23:3, 24:15, 25:72, 28:55, 33:70, 35:10

 

சபை ஒழுக்கம் பேணல்

 

சபை ஒழுக்கம் பேணல் – 4:140, 24:62, 58:11

 

தீய சபைகளைப் புறக்கணித்தல் – 4:140, 6:68

 

அண்டை வீட்டார்

 

அண்டை வீட்டாருடன் நல்லுறவு – 4:36

 

கற்பு நெறி

 

கற்பு நெறியே வெற்றி – 21:91, 23:5, 24:30, 24:31, 33:35

 

நாணயம் பேணல்

 

நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்ட பொருளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்து விடுவது – 2:282, 2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 12:54, 23:8, 70:32

 

பதில் வாழ்த்து

 

வாழ்த்துக்கு பதில் வாழ்த்துக் கூறுதல் – 4:86

 

நன்மையில் உதவுதல்

 

நன்மையான விஷயத்தில் ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல் – 5:2

 

மூடர்களை அலட்சியம் செய்தல்

 

மூடர்களை அலட்சியம் செய்தல் – 7:199, 25:63, 28:55

 

நீதியை நிலைநாட்டுதல்

 

நீதியை நிலைநாட்டுதல் – 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:90, 49:9, 57:25

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed