நன்மையை ஏவுதலும், தீமையைத் தடுத்தலும்

 

எடுத்துச் சொல்வது மட்டும் மனிதர்களின் கடமை, நல்வழியில் சேர்ப்பது அல்லாஹ்வின் கையில் – 2:119, 2:272, 3:20, 4:80, 5:92, 5:99, 6:66, 6:107, 10:108, 11:86, 16:37, 16:82, 24:54, 25:43, 27:81, 27:92, 28:56, 29:18, 30:53, 35:8, 39:41, 42:48, 43:40, 50:45, 64:12, 80:7, 88:21

 

குடும்பத்தினருக்கு எடுத்துச் சொல்வது – 2:132, 2:133, 6:74, 19:42-45, 21:52

 

எடுத்துச் சொல்வதால் கிடைக்கும் பலன்கள் – 4:114, 9:71, 9:112, 41:33

 

கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது – 2:256, 9:6, 10:99, 11:28, 18:29, 10:108

 

அறிவுப் பூர்வமாகவும் கருத்தாழத்துடனும் எடுத்துச் சொல்வது – 2:258, 4:63, 12:108, 16:125, 21:63

 

எடுத்துச் சொல்வதற்கு என நிரந்தரக் குழு இருக்க வேண்டும் – 3:104, 9:122,

 

எடுத்துச் சொல்வது அனைவருக்கும் கடமை – 3:110, 3:114, 9:71, 22:41

 

மக்களின் விருப்பத்திற்கும் விமர்சனத்திற்கும் ஏற்ப சிலவற்றைக் கூறாமல் இருக்கலாகாது – 5:49, 11:12, 15:94, 15:97, 17:73, 28:87

 

மார்க்கத்தில் வளைந்து கொடுத்தல் கூடாது – 5:67, 6:33, 6:112, 7:2, 10:65, 10:71, 11:12, 11:113, 15:94, 17:74, 28:87, 39:3, 39:36, 43:43, 68:9

 

எடுத்துச் சொல்ல கூலி வாங்கக் கூடாது – 6:90, 10:72, 11:29, 11:51, 12:104, 25:57, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180, 34:47, 36:21, 38:86, 42:23, 52:40, 68:46

 

முழுமையாகத் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வோர் வசதியற்றவர்களாக இருந்தால் உதவித் தொகை அளித்தல் – 2:273

 

மென்மையான விதத்தில் அணுக வேண்டும் – 3:159, 6:108, 7:199, 16:125, 20:44

 

ஏற்க மறுப்பதைக் கண்டு தளரக் கூடாது – 2:214, 3:186, 5:49, 6:33,34, 10:65, 31:17

 

இறை திருப்தியே நோக்கமாக இருத்தல் – 4:114, 6:135

 

இஸ்லாத்தின் பால் அழைத்தல் – 3:20

 

தீமையைத் தடுக்காவிட்டாலும் தண்டனை – 7:165, 8:25

 

சத்தியத்தைக் கூற வெட்கம் கூடாது – 2:26

 

அறிவு இருப்பதால் அகந்தை கூடாது – 15:88, 17:24, 26:215

 

தீமையைத் தடுக்காதிருப்பதும் குற்றம் – 7:164,165

 

எடுத்துச் சொல்வது பெண்கள் மீதும் கடமை – 9:71

 

செல்வாக்கு உள்ளவர்களை ஈர்ப்பதற்காக பலவீனர்களை இழக்கக் கூடாது – 11:30, 11:31, 18:28, 26:114

 

சிறையிலும் பிரச்சாரம் செய்தல் – 12:37

 

ஒருவரும் ஏற்காவிட்டாலும் கவலையில்லை – 3:176, 5:41, 6:33, 15:88, 16:127, 18:6, 26:3, 27:70, 31:23, 36:76

 

தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லும் ஆற்றலை இறைவனிடம் வேண்டுதல் – 2025 – 28

 

எதிர்ப்பு இருந்தே தீரும் – 6:112, 25:31

 

அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே அஞ்சுதல் – 2:150, 3:175, 5:3, 5:44, 5:54, 6:81, 9:13, 33:37, 33:39

 

எதிர்ப்புகளால் நம்பிக்கை வலுப்படும் – 3:173

 

நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுக்கும்போது சந்திக்கும் பிரச்சினைகள்

 

சத்தியத்தையே அசத்தியம் என்பர் – 7:60

 

சத்தியத்தை மடமை என்பர் – 7:66, 11:27

 

ஊரை விட்டு வெளியேற்றுவதாக எச்சரிக்கை – 7:82, 7:88, 8:30, 9:13, 9:40, 14:13, 17:76, 22:40, 26:167, 27:56, 47:13, 59:8, 60:9

 

தம் வழிக்கு வருமாறு நிர்பந்தம் செய்வர் – 7:88,89, 14:13

 

பொய்யர் என்பர் – 3:184, 6:33, 6:34, 6:57, 6:66, 6:147, 7:64, 7:66, 7:92, 10:41, 10:73, 11:35, 16:101, 16:113, 21:5, 22:42, 22:44, 23:26, 23:38, 23:44, 23:48, 25:37, 26:105, 26:117, 26:123, 26:139, 26:141, 26:160, 26:176, 26:186, 28:36, 28:38, 29:37, 32:3, 34:8, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 38:4, 40:5, 40:24, 40:37, 42:24, 46:8, 50:14, 54:9, 54:25

 

வசியம் செய்வதாகக் கூறுவர் – 7:109, 7:132, 10:2, 10:76, 10:77, 11:7, 20:57, 21:3, 38:4, 40:24, 43:30, 51:39, 51:52, 54:2

 

உள்நோக்கம் கற்பிப்பர் – 7:110, 7:123, 20:57, 20:63, 23:24, 26:35, 34:43

 

உறுப்புகளைச் சேதப்படுத்துவர் – 7:124, 20:71, 26:49

 

கொன்று குவிப்பார்கள் – 2:61, 2:87, 2:91, 3:21, 3:112, 3:181, 3:183, 4:155, 5:70, 7:127, 7:141, 8:30, 29:24, 40:25

 

பீடை என்பார்கள் – 7:131, 27:47, 36:18

 

பலவீன நிலையைக் குத்திக் காட்டுவர் – 11:27, 11:91, 26:111, 43:52

 

கேலி செய்வர் – 2:14, 2:212, 5:57, 5:58, 6:5, 6:10, 9:64, 9:65, 11:8, 11:38, 13:32, 15:11, 16:34, 18:56, 18:106, 21:36, 21:41, 25:41, 30:10, 31:6, 36:30, 37:12, 37:14, 39:48, 40:83, 43:7, 45:9, 45:33, 45:35, 46:26

 

போலி தெய்வங்களைக் காட்டி பயமுறுத்துவர் – 7:195, 11:54, 39:36

 

பைத்தியம் என்பர் – 15:6, 17:47, 17:101, 23:25, 23:70, 25:8, 26:27, 26:153, 26:185, 34:46, 37:36, 44:14, 51:39, 51:52, 52:29, 54:9, 68:2, 68:51, 81:22

 

புது வழி என்பர் – 7:70, 10:78, 11:62, 11:87, 14:10, 23:24, 28:36, 34:43, 38:7

 

சிறைப் பிடிப்பதாக அச்சுறுத்தல் – 26:29

 

கல்லால் எறிவார்கள் – 11:91, 18:20, 19:46, 26:116, 36:18, 44:20

 

தீயிட்டுக் கொளுத்துவர் – 21:68, 29:24, 37:97

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed