1)சூரத்துல் ஃபாத்திஹா

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அல்ஹம்(D)துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்
அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்
மாலி(K)கி யவ்மி(DH)த்தீன்
இய்யா(K)க நஃபு(D)து வஇய்யா(K)க நஸ்(TH)தயீன்
இஹ்(D)தினஸ் சிரா(TH)த்தல் முஸ்(TH)த(K)கீம்
சிராத்தல்லதீன அன்அம்(TH)த அலைஹிம் ஃகைரில் மஃலூ(B)பி அலைஹிம் வலள்ளாலீன்.

93)சூரத்துல் ளுஹா

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

வள்ளுஹா
வல்லைலி இ(D)தா ஸஜா
மா வ(D)த்தஅ(K)க ர(B)ப்பு(K)க வமா (Q)கலா
வலல் ஆ(KH)கிர(TH)த்து (KH)கைருல் ல(K)க மினல் ஊலா
வல ஸவ்ஃப யுஃ(TH)தீ(K)க ர(B)ப்பு(K)க ஃப(TH)தர்ளா
அலம் யஜி(D)த்(K)க ய(TH)தீமன் ஃபஆவா
வவஜ(D)தக ளாலன் ஃபஹ(D)தா
வவஜ(D)தக ஆயிலன் ஃபஅஃனா
ஃபஅம்மல் ய(TH)தீம ஃபலா த(Q)க்ஹர்
வஅம்மஸ் ஸாயில ஃபலா (TH)தன்ஹர்
வஅம்மா பிநிஃம(TH)தி ர(B)ப்பி(K)க ஃபஹ(D)த்திஸ்.

94)ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அலம் நஷ்ரஹ் ல(K)க ஸ(D)த்ர(K)க்
வவளஃனா அன்(K)க வி(Z)ஸ்ர(K)க்
அல்ல(D)தீ அன்(Q)கள ழஹ்ர(K)க்
வரஃபஃனா ல(K)க (D)திக்ரக்
ஃபஇன்ன மஅல் உஸ்ரி யுஸ்ரா
இன்ன மஅல் உஸ்ரி யுஸ்ரா
ஃபஇ(D)தா ஃபரஃ(TH)த ஃபன்ஸ(B)ப்
வஇலா ரப்பி(K)க ஃபர்ஃக(B)ப்.

95.ஸூரத்துத் தீன்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

வ(TH)த்தீனி வ(Z)ஸ்ஸய்(TH)தூன்
வ(TH)தூரி சீனீன்
வஹா(D)தல் பல(D)தில் அமீன்
ல(K)கத் (KH)ஹல(Q)க்னல் இன்ஸான ஃபீ அஹ்ஸனி (TH)த(Q)க்வீம்
சும்ம ர(D)த(D)த்னாஹு அஸ்ஃபல ஸாஃபிலீன்
இல்லல்ல(D)தீன ஆமனூ வஅமிலுஸ் ஸாலிஹா(D)த்தி ஃபலஹும் அஜ்ருன் ஃகைரு மம்நூன்
ஃபமா யு(K)க(D)த்திபு(K)க பஃது பி(D)த்தீன்
அலய்ஸல்லாஹு பிஅஹ்கமில் ஹாகிமீன்.

97.ஸூரத்துல் கத்ரி

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

இன்னா அன்(Z)ஸல்னாஹு ஃபீ லைல(TH)தில் (Q)க(D)த்ர்
வமா அ(D)த்ரா(K)க மா லைல(TH)துல் (Q)க(D)த்ர்
லைல(TH)துல் (Q)க(D)த்ரி (KH)கைரும் மின் அல்ஃபி ஷஹ்ர்
தன(Z)ஸ்ஸலுல் மலாஇ(K)க(TH)து வர்ரூஹு ஃபீஹா (B)பிஇ(D)த்னி ரப்பிஹீம் மின் (K)குல்லி அம்ர்
ஸலாமுன் ஹிய ஹ(TH)த்தா ம(TH)த்லஇல் ஃபஜ்ர்.

106.ஸூரத்து குறைஷின்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

லிஈலாஃபி (Q)குறைஷ்
ஈலாஃபிஹிம் ரிஹ்ல(TH)தஷ்ஷி(TH)தாஇ வஸ்ஸய்ஃப்
ஃபல் யஃ(B)பு(D)தூ ர(B)ப்ப ஹா(D)தல் பை(TH)த்
அல்ல(D)தீ அ(TH)த்அமஹும் மின் ஜூஇவ் வஆமனஹும் மின் (KH)கவ்ஃப்.

101.ஸூரத்து அல்காரிஆ

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அல்(Q)காரிஅ(TH)த்து மல்(Q)காரிஆஹ்
வமா அ(D)த்ரா(K)க மல்(Q)காரிஆஹ்
யவ்ம ய(K)கூனுன்நாஸு (K)கல்ஃபராஷில் ம(B)ப்சூஸ்
வ(TH)த(K)கூனுல் ஜி(B)பாலு கல்இஹ்னில் மன்ஃபூஷ்
ஃபஅம்மா மன் ச(Q)குல(TH)த் மாவா(Z)ஸீநுஹு ஃபஹுவ ஃபீ ஈஷ(TH)திர் ராளியாஹ்
வஅம்மா மன் ஹஃப்ப(TH)த் மாவா(Z)ஸீநுஹு ஃபஉம்முஹு ஹாவியாஹ்
வமா அ(D)த்ரா(K)க மாஹியாஹ்
நாருன் ஹாமியாஹ்.

102.ஸூரத்துத் தகாஸுர்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அல்ஹா(K)கு மு(TH)த்த(K)காசுர்
ஹத்தா (Z)ஸுர்(TH)துமுல் ம(Q)கா(B)பிர்
கல்லா ஸவ்ஃப (TH)தஃலமூன்
சும்ம கல்லா ஸவ்ஃப (TH)தஃலமூன்
கல்லா லவ் (TH)தஃலமூன இல்மல் ய(Q)கீன்
ல(TH)தரவுன்னல் ஜஹீம்
சும்ம ல(TH)தரவுன்னஹா அய்னல் ய(Q)கீன்
சும்ம ல(TH)துஸ்அலுன்ன யவ்மஇ(D)தின் அனின் நயீம்.

103.ஸூரத்துல் அஸ்ரி

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

வல் அஸ்ர்
இன்னல் இன்ஸான லஃபீ (KH)ஹுஸ்ர்
இல்லல்ல(D)தீன ஆமனூ வஅமிலுஸ் ஸாலிஹா(TH)தி வ(TH)தவாஸவ் (B)பில்ஹ(Q)க்கி வ(TH)தவாஸவ் (B)பிஸ்ஸ(B)ப்ர்.

105.ஸூரத்துல் ஃபீல்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அலம்(TH)தர (K)கய்ஃப ஃபஅல ர(B)ப்பு(K)க (B)பிஅஸ்ஹா(B)பில் ஃபீல்
அலம் யஜ்அல் கய்(D)தஹும் ஃபீ தள்லீல்
வஅரஸல அலைஹிம் (TH)தய்ரன் அ(B)பா(B)பீல்
(TH)தர்மீஹிம் (B)பிஹிஜார(TH)திம் மின் ஸிஜ்ஜீல்
ஃபஜஅலஹும் (K)கஅஸ்ஃபிம் மஃ(K)கூல்.

106.ஸூரத்து குறைஷின்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

லிஈலாஃபி (Q)குறைஷ்
ஈலாஃபிஹிம் ரிஹ்ல(TH)தஷ்ஷி(TH)தாஇ வஸ்ஸய்ஃப்
ஃபல் யஃ(B)பு(D)தூ ர(B)ப்ப ஹா(D)தல் பை(TH)த்
அல்ல(D)தீ அ(TH)த்அமஹும் மின் ஜூஇவ் வஆமனஹும் மின் (KH)கவ்ஃப்.

107.ஸூரத்துல் மாஊன்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

அர அய்(TH)தல்ல(D)தீ யு(K)க(D)த்திபு பி(D)த்தீன்
ஃப(D)தாலி(K)கல்ல(D)தீ ய(D)துவ்வுல் ய(TH)தீம்
வலா யஹுல்லு அலா (TH)தஆமில் மிஸ்(K)கீன்
ஃபவய்லுல் லில்முஸல்லீன்
அல்ல(D)தீன ஹும் அன் ஸலா(TH)திஹிம் ஸாஹூன்
அல்ல(D)தீன ஹும் யுராவூன்
வயம்னஊனல் மாஊன்.

108.ஸூரத்துல் கவ்ஸர்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

இன்னா அஃ(TH)தய்னா(K)கல் (K)கவ்ஸர்
ஃபஸல்லி லிரப்பி(K)க வன்ஹர்
இன்ன ஷானிஅ(K)க ஹுவல் அ(B)ப்(TH)தர்

109.ஸூரத்துல் காஃபிரூன்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

(Q)குல் யாஅய்யுஹல் (K)காஃபிரூன்
லா அஃபு(D)து மா(TH)தஃபு(D)தூன்
வலா அன்(TH)தும் ஆ(B)பி(D)தூன மா அஃபு(D)து
வலா அன ஆ(B)பி(D)தும் மாஆ(B)ப(TH)த்தும்
வலா அன்(TH)தும் ஆ(B)பி(D)தூனா மா அஃபு(D)து
ல(K)கும் (D)தீனுக்கும் வலிய(D)தீன்.

110.ஸூரத்துந் நஸ்ர்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

இ(D)தா ஜாஅநஸ்ருல்லாஹி வல் ஃப(TH)த்ஹ்
வரஅய்(TH)தன்னாஸ ய(D)த்(KH)ஹுலூன ஃபீ (D)தீனில்லாஹி அஃப்வாஜா
ஃபஸ(B)ப்பிஹ் (B)பிஹம்(D)தி ரப்பி(K)க வஸ்(TH)தஃ – ஃபிர்ஹு இன்னஹு (K)கான (TH)தவ்வா(B)பா.

111.ஸூரத்துல் லஹப்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

(TH)த(B)ப்ப(TH)த் ய(D)தா அ(B)பீ லஹ(B)பிவ் வ(TH)த(B)ப்
மா அஃனா அன்ஹு மாலுஹு வமா கஸ(B)ப்
ஸயஸ்லாநாரன் (D)தா(TH)த லஹ(B)ப்
வம்ரஅ(TH)துஹு ஹம்மால(TH)தல் ஹ(TH)தப்
ஃபீ ஜீ(D)திஹா ஹ(B)ப்லும் மிம்மஸ(D)த்.

112.ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

(Q)குல் ஹுவல்லஹு அஹ(D)து
அல்லாஹுஸ் ஸம(D)து
லம் யலி(D)து வலம் யூல(D)து
வலம் ய(K)குல்லஹு (K)குஃபுவன் அஹ(D)து.

113. ஸூரத்துல் ஃபலக்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

(Q)குல் அவூது (B)பிர(B)ப்பில் ஃபலக்
மின் ஷர்ரிமா (KH)ஹலக்
வமின் ஷர்ரி ஃகாஸி(Q)கின் இதா வ(Q)கப்
வமின் ஷர்ரின் நஃப்பாஸா(TH)தி ஃபில் உ(Q)கத்
வமின் ஷர்ரி ஹாஸி(D)தின் இதா ஹஸ(D)த்

114.ஸூரத்துந் நாஸ்

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்

(Q)குல் அவூது (B)பிரப்பின்னாஸ்
மலி(K)கின்னாஸ்
இலாஹின்னாஸ்
மின் ஷர்ரில் வஸ்வாஸில் (KH)ஹன்னாஸ்
அல்ல(D)தீ யுவஸ்விசு ஃபீ சு(D)தூரின்னாஸ்
மினல் ஜின்ன(TH)தி வன்னாஸ்.

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed