குர்ஆனில் பெயர் கூறப்பட்ட வானவர்கள்

1, ஜிப்ரில் (அலை)
(அல்குர்ஆன் 2 : 98)

2, மீகாயீல் (அலை)
(அல் குர்ஆன் 2 : 98)

3, மாலிக் (அலை)
(அல் குர்ஆன் 43 : 77)

ஜிப்ரில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு வேறு சில பெயர்களைப் பற்றி…

1, ரூஹுல் குதுஸ்
(அல்குர்ஆன் 16 : 102)

2, ரூஹ்
(அல் குர்ஆன் 97 : 4)

3, ரூஹுல் அமீன்
(அல் குர்ஆன் 26 : 193)

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed