உயிரினங்கள்

 

நாய் – 5:4, 7:176, 18:18, 18:22

 

குதிரை – 3:14, 8:60, 16:8, 17:64, 38:31, 59:6, 100:1

 

மீன் – 5:96, 16:14, 18:61, 18:63, 21:87, 35:12, 37:142, 68:48

 

பன்றி – 2:173, 5:3, 5:60, 6:145, 16:115

 

கோவேறுக் கழுதை – 16:8

 

கழுதை – 2:259, 16:8, 31:19, 62:5, 74:50

 

கால்நடைகள் – 3:14, 4:119, 5:1, 5:95, 6:136, 6:138, 6:139, 6:142, 6:146, 7:179, 10:24, 16:5, 16:66, 16:80, 20:54, 22:28, 22:30, 22:34, 23:21, 25:44, 25:49, 26:133, 32:27, 35:28, 36:71, 39:6, 40:79, 42:11, 43:12, 47:12, 79:33, 80:32

 

வெள்ளாடு – 6:143

 

செம்மறி ஆடு – 6:143

 

ஒட்டகம் – 6:144, 7:40, 7:73, 7:77, 11:64, 12:70, 12:82, 12:94, 17:59, 26:155, 54:27, 88:17, 91:13

 

காகம் – 5:31

 

எறும்பு – 27:16,18

 

யானை – 105:1

 

கொசு, ஈ – 2:26, 22:73

 

தேனீ – 16:68

 

கரையான் – 34:14

 

ஊர்வன – 24:45

 

பொதுவாக உயிரினம் – 2:164, 6:38, 8:22, 8:55, 11:6, 11:56, 16:49, 16:61, 22:18, 24:45, 27:82, 29:60, 31:10, 34:14, 35:28, 35:45, 42:29, 45:4

 

வெட்டுக் கிளி – 7:133, 54:7

 

பேன் – 7:133

 

தவளை – 7:133

 

குரங்கு – 2:65, 5:60, 7:166

 

காளைக் கன்று – 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:152, 11:69, 20:88, 51:26

 

வன விலங்கு – 5:3

 

பறவை – 2:260, 3:49, 5:110, 6:38, 12:36, 12:41, 16:79, 21:79, 24:41, 27:16, 27:17, 27:20, 34:10, 38:19, 56:21, 67:19

 

ஓநாய் – 12:13, 12:14, 12:17

 

ஆடு – 6:146, 20:18, 21:78, 38:23,24

 

சிங்கம் – 74:51

 

ஹுத் ஹுத் – 27:20

 

பாம்பு – 7:107, 20:20, 26:32, 27:10, 28:31

 

மாடு – 2:67-71, 6:144, 6:146, 12:43, 12:46

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed