ஆடம்பர திருமணம்

https://youtu.be/O7Ytc9Tg-_o

https://youtu.be/O3bNW1XPW3c

https://youtu.be/QpDL_cqq1wc

https://youtu.be/ycmG4SL9wxk

https://youtu.be/VMw-GoV-vb0

https://youtu.be/9l9ImSee1-s

https://youtu.be/LXoZ_-ED7ms

https://youtu.be/8sggpKiFDVo

https://youtu.be/WNQjfCaE0Rs

https://youtu.be/XGgPL0x3J5M

https://youtu.be/MT-37O8I7kM

https://youtu.be/BjxJxKhPRJI

https://youtu.be/rnVNJnbitN8

https://youtu.be/4_6jDUmCY80

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *