10. அதிகாரங்கள் அல்லாஹ்வுக்கே

 

படைத்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:21, 2:29, 3:59, 5:17, 6:1, 6:100, 6:101, 7:54, 7:191, 10:34, 13:16, 14:19, 16:8, 16:17, 16:20, 20:50, 22:73, 23:91, 24:45, 25:2, 25:3, 28:68, 30:40, 30:54, 31:11, 35:3, 35:40, 36:36, 36:81, 39:6, 39:62, 40:1, 40:62, 41:37, 46:4, 46:33, 49:13, 50:15, 50:16, 50:38, 51:56, 53:45, 54:49, 55:3, 55:14, 55:15, 56:57, 56:59, 57:4, 64:2, 64:3, 65:12, 67:2, 67:3, 67:14, 70:39, 71:15, 74:11, 75:38, 76:2, 76:28, 77:20, 78:8, 80:19, 82:7, 87:2, 90:4, 95:4, 96:1

 

காத்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 6:61, 11:57, 12:64, 13:11, 34:21, 42:6

 

அழித்தல் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 3:145, 3:156, 4:78, 5:17, 6:61, 7:34, 10:49, 15:4, 16:61, 25:3, 30:40, 32:11, 34:30, 45:24, 50:43, 53:44, 56:60, 67:28

 

அறிவை வழங்குவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:32, 2:251, 2:269, 2:282, 4:113, 16:78, 17:85, 20:114, 46:23, 49:16, 55:4, 67:26, 96:4,5

 

குழந்தையைத் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 3:6, 3:38-40, 3:47, 11:71,72, 13:8, 14:39, 16:72, 16:78, 19:5, 21:90, 22:5, 40:64, 42:49,50, 64:3, 82:8

 

நபிமார்களும் தமக்குக் குழந்தைகளை உருவாக்கிக் கொள்ள இயலாது – 3:38, 11:72, 14:39, 15:54, 19:4, 21:89, 37:100, 42:49, 51:29

 

ஆட்சியைத் தருவதும் அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:247, 3:26, 12:101, 38:35

 

செல்வத்தையும், வறுமையையும் வழங்குவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:155, 2:212, 2:245, 3:27, 3:37, 4:130, 5:64, 6:151, 9:28, 10:31, 10:107, 11:6, 13:26, 15:20,21, 16:71, 16:73, 17:30, 17:31, 20:132, 24:32, 24:38, 24:43, 25:10, 28:82, 29:17, 29:60, 29:62, 30:37, 30:48, 34:24, 34:36, 34:39, 35:3, 35:15, 39:52, 41:10, 42:12, 42:19, 42:27, 47:38, 51:58, 65:3, 67:21, 89:16, 93:8

 

மழையைத் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:22, 2:164, 6:6, 6:99, 7:57, 10:31, 11:52, 13:12, 13:17, 14:32, 15:22, 16:10, 16:65, 20:53, 22:5, 22:63, 23:18, 24:43, 25:48, 27:60, 27:64, 29:63, 30:24, 30:48, 31:10, 31:34, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 40:13, 41:39, 42:28, 43:11, 45:5, 50:9, 56:68, 67:30, 71:11, 78:14, 80:25

 

நோய் நிவாரணம் தருவது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:156, 2:214, 6:17, 6:42, 7:94, 10:12, 10:21, 10:107, 11:10, 16:54, 17:56, 21:84, 23:75, 26:80, 27:62, 39:38, 57:22, 64:11

 

பாவங்களை மன்னிப்பது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:37, 2:128, 2:160, 2:284, 3:128, 3:129, 3:135, 5:18, 5:40, 5:118, 7:23, 7:143, 9:80, 9:104, 11:52, 11:61, 11:90, 15:49, 20:82, 23:118, 27:46, 39:53, 42:25, 48:2, 48:14, 63:6

 

பிரார்த்தனையை ஏற்பது அல்லாஹ்வின் அதிகாரம் – 2:186, 6:63, 6:71, 7:29, 7:37, 7:55, 7:56, 7:194, 7:195, 7:197, 10:12, 10:22, 10:106, 11:101, 13:14, 16:20, 16:86, 17:56, 17:67, 18:52, 22:12, 22:13, 22:62, 22:73, 23:117, 27:62, 28:64, 29:42, 29:65, 30:33, 31:30, 31:32, 34:22, 35:13, 35:14, 35:40, 39:38, 40:12, 40:20, 40:60, 40:66, 46:4, 46:5

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *